Kontakt Aktualności Strona główna

Funtastyczna Parada

Regulamin Funtastycznej Parady


 • I. Zasady ogólne

  1. Organizatorem Funtastycznej Parady (dalej zwanej „Paradą”) jest Nyskon.

  2. W Paradzie udział może wziąć każda osoba pełnoletnia lub będąca pod opieką opiekuna lub posiadająca zgodę opiekuna prawnego.

  3. Parada została podzielona na dwie części: dla grup zorganizowanych oraz uczestników niezależnych.

  4. W Paradzie uczestniczyć mogą wszelkie osoby przebrane.

  5. Uczestnictwo w Paradzie jest bezpłatne.


  II. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w części dla grup zorganizowanych

  1. Uczestnik zobowiązuje się podać tylko prawdziwe informacje w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku podania fałszywych informacji uczestnik zostanie usunięty z Parady.

  2. W zgłoszeniu należy podać liczbę osób należących do grupy oraz dane kontaktowe do jej lidera.

  3. Do zgłoszenia należy dołączyć podkład muzyczny.

  4. Prezentacja sceniczna nie może trwać dłużej niż dwie minuty.

  5. Prezentowane występy nie mogą: zawierać wulgaryzmów, naruszać praw autorskich, osobistych i materialnych, prezentować obscenicznych zachowań, naruszać ogólnie przyjętych norm moralnych, promować nagości oraz wszelkich używek, wyśmiewać poglądów religijnych i kulturowych oraz ubliżać osobom trzecim w jakikolwiek sposób. Naruszenie niniejszego punktu grozi natychmiastową i nieodwoływalną dyskwalifikacją, jak i przerwaniem występu i usunięciem uczestnika ze sceny.

  6. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, poprzez organizatorów festiwalu.

  7. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne prezentowanie, powielanie i rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku na zdjęciach oraz nagraniach wykonanych podczas Parady.

  8. Uczestnik zobowiązuje się do kulturalnego zachowania wobec innych uczestników wydarzenia podczas przebiegu Parady. Jakiekolwiek umyślne działanie na czyjąś szkodę lub niekorzyść będzie równoznaczne z usunięciem go z wydarzenia.


  III. Część konkursowa oraz przyznawanie nagród

  1. W drodze głosowania Jury wybierze:
  – Pierwsze miejsce w kategorii Najlepszy Strój
  – Pierwsze miejsce w kategorii Najlepszy Występ Grupowy.

  2. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

  3. W kategorii Najlepszy Strój oceniane będzie:
  – Zgodność z oryginałem
  – Podobieństwo do postaci
  – Jakość wykonania stroju

  4. W kategorii Najlepszy Występ Grupowy oceniany będzie jedynie występ sceniczny.

  5. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. Przekazanie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu.

  6. Do obu konkursów zgłoszone mogą zostać stroje nagradzane w innych konkursach.

  7. Sam fakt uczestnictwa w Paradzie jest równoznaczny z udziałem w konkursie na Najlepszy Strój.

  8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu jeśli do zakończenia trwania zgłoszeń nie zatwierdzą wystarczającej liczby uczestników.


  IV. Postanowienia końcowe

  1. Decyzje Jury Konkursu Cosplay oraz organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

  2. Wysłanie zgłoszenia do udziału w Paradzie jest równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz całkowitą jego akceptacją.

  3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

  4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konwentu Nyskon pod adresem www.nyskon.


Nasi Patroni:

Nysa - Portal Urzędu Miejskiego TVP3 Opole Radio Nysa FM ONY

Dni Fantastyki NysaInfo Informator Konwentowy Konwenty Południowe

RTO Kawerna - fantastyka, książki fantastyczne, fantasy - Portal z aktualnościami ze świata popkultury

NysaHot Grupa rekonstrukcji historycznej Nysa Radio Opole Liga Złych Mistrzów Gry

Nasi Sponsorzy: