Kontakt Aktualności Strona główna

Bal Strojów Dawnych

Regulamin Balu Strojów Dawnych na Konwencie Nyskon


 • I. Zasady ogólne

  1. Organizatorem Balu Strojów Dawnych jest Festiwal Fantastyki Nyskon.

  2. W balu udział może wziąć każdy uczestnik konwentu Nyskon, który zgłosił się w wyznaczonym czasie poprzez zgłoszenia na stronie.

  3. Organizatorzy dopuszczają do balu uczestników solowych jak i pary.

  4. Uczestnik balu może wcielać się w postaci z mang, anime, filmów, komiksów, gier konsolowych czy komputerowych, pod warunkiem, że są to kreacje balowe, nie modernistyczne (do roku 1900). Do konkursu dopuszczane są również stroje OC (Original Charakter) oraz rekonstrukcje historyczne.

  5. Bal przewiduje następujące konkursowe kategorie:
  – Najlepszy Strój Balowy
  – Najlepszy Taniec (własny lub choreografia wspólna, zaproponowana wcześniej przez organizatora)
  – Król i Królowa Balu (Nagroda za całokształt pracy. Nagrodę otrzymuje osoba, której strój, taniec i prezencja zostaną najwyżej ocenione przez Jury).

  6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania balu jeśli do zakończenia trwania zgłoszeń nie zatwierdzą wystarczającej liczby uczestników.


  II. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie

  1. Zgłoszenia odbywać się będą w terminie od 8.04.2019r. do 8.07.2019r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu.

  2. Uczestnik zobowiązuje się podać tylko prawdziwe informacje w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku podania fałszywych informacji uczestnik zostanie usunięty z balu.

  3. Do formularza należy dołączyć plik graficzny przedstawiający postać z możliwie jak największą liczbą detali, której strój jest zgłaszany oraz podkład muzyczny( w przypadku chęci zaprezentowania choreografii własnej). Plik graficzny powinien być możliwie w najlepszej rozdzielczości.

  4. Każdy uczestnik balu ma obowiązek uczestniczyć w próbie, która odbędzie się w bezpośrednio przed konkursem właściwym. Dokładna godzina rozpoczęcia próby zostanie podana w wiadomości prywatnej i rozpisce atrakcji.

  5. Uczestnictwo w próbie jest obowiązkowe. Nie stawienie się na próbie będzie skutkowało dyskwalifikacją.

  6. Choreografia tańca własnego nie może trwać dłużej niż dwie minuty. Jeżeli z jakiś powodów prezentacja przekroczy wyznaczony czas, należy zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym i widomości prywatnej do organizatora balu.

  7. Prezentowane występy nie mogą: zawierać wulgaryzmów, naruszać praw autorskich, osobistych i materialnych, prezentować obscenicznych zachowań, naruszać ogólnie przyjętych norm moralnych, promować nagości oraz wszelkich używek, wyśmiewać poglądów religijnych i kulturowych oraz ubliżać osobom trzecim w jakikolwiek sposób. Naruszenie niniejszego punktu grozi natychmiastową i nieodwoływalną dyskwalifikacją, jak i przerwaniem występu i usunięciem uczestnika z balu.

  8. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, poprzez organizatorów konwentu.

  9. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne prezentowanie, powielanie i rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku na zdjęciach oraz nagraniach wykonanych podczas balu.

  10. Uczestnik zobowiązuje się do kulturalnego zachowania wobec innych uczestników wydarzenia podczas przebiegu zarówno balu jak i całego konwentu. Jakiekolwiek umyślne działanie na czyjąś szkodę lub niekorzyść będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.


  III. Przyznawanie nagród

  1. W drodze głosowania Jury wybierze:
  – Najlepszy Strój Balowy
  – Najlepszy Taniec (własny lub choreografia wspólna, zaproponowana wcześniej przez organizatora)
  – Króla i Królową Balu (Nagroda za całokształt pracy. Nagrodę otrzymuje osoba, której strój, taniec i prezencja zostaną najwyżej ocenione przez Jury).

  2. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne.

  3. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

  4. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne i/lub rzeczowe. Przekazanie nagród odbędzie się po zakończeniu balu.


  V. Postanowienia końcowe

  1. Decyzje Jury oraz organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

  2. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w balu na konwencie Nyskon jest równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz całkowitą jego akceptacją.

  3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

  4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konwentu pod adresem www.nyskon.






Nasi Patroni:

Nysa - Portal Urzędu Miejskiego TVP3 Opole Radio Nysa FM ONY

Dni Fantastyki NysaInfo Informator Konwentowy Konwenty Południowe

RTO Kawerna - fantastyka, książki fantastyczne, fantasy - Portal z aktualnościami ze świata popkultury

NysaHot Grupa rekonstrukcji historycznej Nysa Radio Opole Liga Złych Mistrzów Gry









Nasi Sponsorzy: